کنایه سنگین مطهری به مقامات ایران درباره طالبان

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۳:۲۷:۴۱


کنایه سنگین مطهری به مقامات ایران درباره طالبان فرزند شهید مطهری و نماینده سابق مجلس با کنایه به صحبت‌های مقامات دولت و توصیه به انها برای تشکیل دولت فراگیر با کنایه نوشت : داستان توصیه مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از طنزهای روزگار است , طالبان می‌گویند ما انتخابات ازاد و دولت فراگیر شما را دیدیم ، در واقع راه خودتان را می‌رویم ! علی مطهری با کنایه به صحبت‌های مقامات دولت و توصیه به انها برای تشکیل دولت فراگیر با کنایه نوشت : داستان توصیه مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از طنزهای روزگار است , طالبان می‌گویند ما انتخابات ازاد و دولت فراگیر شما را دیدیم ، در واقع راه خودتان را می‌رویم ، ما با صداقت و شما با ظاهر‌سازی رطب خورده کی منع رطب کند ؟! 1400-06-20 admin.