6 برنامه بانک مرکزی برای مقابله با فاز جدید تحریم

۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰۴:۵۸:۰۷

تسنیم :



در یادداشت همتی امده است : بانک مرکزی قبلا تدابیر لازم برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی امریکا ، اتخاذ ، و ارایش متناسب را ، با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم ، گرفته است و برنامه‌های زیر را پی میگیرد : 1, تلاش برای حفظ وتقویت ثبات نسبی بازار ارز ، از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما وتامین تراز ارزی کشور , 2.

تنظیم سیاستهای ارزی برای رشد صادرات غیر نفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور , 3, تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت در حمایت ازاقشار اسیب پذیر 4.

فعال‌سازی عملیات بازار باز باهدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه , 5, تامین نقدینگی و سرمایه درگردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی ، در چارچوب برنامه‌های طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی .

6, برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست وایجاد تعامل بین وزارت صمت وگمرک با بانک مرکزی به منظور واردات ازطریق تهاتر ,.