شریعتمداری : وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست

۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰۲:۱۲:۰۶


پایگاه بصیرت شریعتمداری : وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست مدیر مسئول روزنامه کیهان : گفته می‌شود انتظار ان بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور ، نامزد معرفی کند , باید گفت وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزدهای ثبت نام کرده - صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی ان‌ها - است , بنابراین ، ابتدا باید نامزد واجد صلاحیت ثبت نام کند و سپس انتظار احراز صلاحیت داشته باشد ! وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست ! برخی نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات پیش روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری اسیب برساند ! که در این خصوص باید گفت : الف - جناح مورد اشاره نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزدهای اصلی ان‌ها ثبت نام نکرده‌اند ! باید خود پاسخگو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد .

ب - مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است ولی مسئولیت ان بر عهده شورای نگهبان نیست , این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند ! و اساسا مصلحت اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است , چرا ؟! زیرا مصلحت اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک گزاره کمی تبدیل نشده است قابل اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه ای برای فشل شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزدها باشد .

ج - فراهم اوردن زمینه مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به ویژه مسئولان اجرایی کشور و عملکرد مثبت و یا منفی ان هاست ,.