برنامه کامل کاندیداهای ریاست جمهوری در شبکه‌های صداوسیما

۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱۸:۲۴:۳۵


زاکانی اغاز کننده و قاضی زاده پایان دهنده پارس فارس / ☑️ برنامه کامل کاندیداهای ریاست جمهوری در شبکه‌های صداوسیما 🔹 جمعه 3/7: ساعت 1:00 زاکانی شبکه جام جم ساعت 19:15 قاضی زاده شبکه یک 🔹 شنبه 3/8: ساعت 19:15 همتی شبکه یک 🔹 یکشنبه 3/9: ساعت 1:00 قاضی زاده جام جم ساعت 19:15 رضایی شبکه یک ساعت 20:30 همتی شبکه دو ساعت 22:45 همتی شبکه دو 🔹 دوشنبه 3/10: ساعت 19:15 جلیلی شبکه یک ساعت 20:00 قاضی زاده شبکه یک ساعت 20:30 رضایی شبکه دو ساعت 21:30 مهرعلیزاده شبکه خبر ساعت 22:45 رضایی شبکه دو 🔹 سه شنبه 3/11 : ساعت 1:00 همتی شبکه جام جم ساعت 19:15 رییسی شبکه یک ساعت 20:00 همتی شبکه یک ساعت 20:30 جلیلی شبکه دو ساعت 22:45 جلیلی شبکه سه 🔹 چهارشنبه 3/12: ساعت 1:00 جلیلی شبکه جام جم ساعت 19:15 مهرعلیزاده شبکه یک ساعت 20:00 رضایی شبکه یک ساعت 20:30 رییسی شبکه دو ساعت 21:30 زاکانی شبکه خبر ساعت 22:45 رییسی شبکه دو 🔹 پنجشنبه 3/13: ساعت 1:00 رییسی شبکه جام جم ساعت 19:15 زاکانی شبکه یک ساعت 8:00 جلیلی شبکه یک ساعت 20:30 مهرعلیزاده شبکه دو ساعت 22:45 مهرعلیزاده شبکه دو 🔹 جمعه 3/14: ساعت 1:00 مهرعلیزاده شبکه جامه جم ساعت 20:00 رییسی شبکه یک ساعت 20:30 زاکانی شبکه دو ساعت 21:30 قاضی زاده شبکه خبر ساعت 22:45 رییسی شبکه دو 🔹 شنبه 3/15 : ساعت 1 بامداد زاکانی شبکه جام جم ساعت 18:00 جلیلی شبکه سه ساعت 19:00 رییسی شبکه پنج ساعت 20:00 مهرعلیزاده شبکه یک ساعت 20:30 قاضی زاده شبکه دو ساعت 22:45 قاضی زاده شبکه دو 🔹 یکشنبه 3/16 : ساعت 1 بامداد قاضی زاده جام جم ساعت 17 رییسی شبکه چهار ساعت 19 مهرعلیزاده شبکه پنج ساعت 20 زاکانی شبکه یک ساعت 20:30 همتی شبکه دو ساعت 22:45 همتی شبکه دو 🔹 سه شنبه 3/18 : ساعت 1 بامداد همتی جام جم ساعت 17 مهرعلیزاده شبکه چهار ساعت 18 رییسی شبکه سه ساعت 19 زاکانی شبکه پنج ساعت 20 قاضی زاده شبکه یک ساعت 20:30 رضایی شبکه دو ساعت 22:45 رضایی شبکه دو 🔹 چهارشنبه 3/19 : ساعت 1 بامداد رضایی شبکه جام جم ساعت 20 همتی شبکه یک ساعت 20:30 جلیلی شبکه دو ساعت 22:35 شبکه دو 🔹 پنجشنبه 3/20 : ساعت 1 بامداد جلیلی شبکه جام جم ساعت 17 زاکانی شبکه چهار ساعت 18 رییسی شبکه سه ساعت 19 قاضی زاده شبکه پنج ساعت 20 رضایی شبکه یک ساعت 20:30 رییسی شبکه دو ساعت 22:45 رییسی شبکه دو 🔸 جمعه 3/21 : مناظره 🔹 شنبه 3/22 : ساعت 18 زاکانی شبکه سه ساعت 19 همتی شبکه پنج ساعت 20 جلیلی شبکه یک ساعت 21:30 رضایی شبکه خبر 🔹 یکشنبه 3/23: ساعت 17 قاضی زاده شبکه چهار ساعت 20 رییسی شبکه یک ساعت 20:30 مهرعلیزاده شبکه دو ساعت 22:45 مهرعلیزاده شبکه دو 🔹 دوشنبه 3/24 : ساعت 1 بامداد رییسی جام جم ساعت 17 همتی شبکه چهار ساعت 18 قاضی زاده شبکه سه ساعت 19 رضایی شبکه پنج ساعت 20 مهرعلیزاده شبکه یک ساعت 20:30 زاکانی شبکه دو ساعت 21:30 جلیلی شبکه خبر ساعت 22:45 زاکانی شبکه دو 🔸 سه شنبه 3/25 : مناظره 🔹 چهارشنبه 3/26: ساعت 1 بامداد مهر علیزاده شبکه جام جم ساعت 17 رضایی شبکه چهار ساعت 18 همتی شبکه سه ساعت 19 جلیلی شبکه پنج ساعت 20 زاکانی شبکه یک ساعت 20:30 قاضی زاده شبکه دو ساعت 21:30 رییسی شبکه خبر ساعت 22:45 قاضی زاده شبکه دو انتهای پیام / 0 0 لینک کوتاه :.